Tag Archives: sudski tumač

Sudski tumač

Prevodi tekstova i dokumentacije različite tematike od strane proverenih sudskih tumača u agenciji BG prevodi. Ukoliko Vam je potreban prevod izvoda, uverenja, diploma, medicinske dokumetacije, ugovora, garancija i ostalih stučnih tekstova, naša agencija Vam pruža usluge sudskih tumača koji poseduju veliko iskustvo. Svi prevodi prolaze proveru kod lektora, maksimalno poštujemo zadate rokove uz mogućnost dogovora oko hitnih prevoda.

Više o ovoj temi na www.bgprevodi.rs

 

Prevod sa srpskog na engleski

Jedno od mogućih profitabilnih zanimanja je svakako i zanimanje prevodica. Najtraženi je prevod sa srpskog na engleski i prevod sa engleskog na srpski, pa je prilikom upisa filološkog fakulteta uvek najveća konkurencija na katedri za engleski jezik. Kako je engleski jezik postao univerzalno sredstvo komunikacije u svetu, prevodioci ili sudski tumač za engleski jezik je postala veoma tražena profesija.Samim tim i broj studenata koji se prijavljuju na studije engleskog jezika raste iz godine u godinu. Karijera prevodioca ili sudskog tumača pruža mnoge zanimljive opcije. Sudski tumač odn.prevodilac ne mora biti vezan za određenu kancelariju, može raditi na projektu, što je po pravilu uvek bolje plaćen posao, može sam kreirati svoje radno vreme. Ovakav vid angažovanja veoma pogoduje ženama koje imaju malu decu i žele da im posvete više vremena nego druge zaposlene majke.Samim tim što ne moraju da rade u nekoj firmi od devet do pet, već same kreiraju svoje radno vreme i posao mogu obavljati od kuće, žene koje se odluče za posao prevodioca su u prednosti.

Kako su najtraženiji prevodi sa srpskog na engleski i obruto, to je više prevodioca koji se bave ovom delatnošću.U poslednjih desetak godina, sa razvojem kineske ekonomije u svetu se javlja potreba za kadrovima koji vladaju kineskim jezikom. U Srbiji i na Balkanu još nije zavladao takav trend. Pored engleskog jezika, najtraženiji su prevodioci i sudski tumači za nemački i ruski jezik, zatim francuski,italijanski,španski,grčki…Strane kompanije koje otvaraju predstavništva na našem tržištu uveliko utiču i na formiranje tržišta radne snage, što uključuje i sudske tumače i prevodioce. Sudski tumač specijalizovan za ruski jezik je veoma tažena profesija zbog velikog broja ruskih kompanija koje posluju na našem tržištu.Kompanije koje imaju konstantnu potrebu za vršenjem velikog broja prevoda obično zaposle prevodioca da radi za njih puno radno vreme. Pored ovog, česti je slučaj angažovanja eksternih prevodilačkih agencija kojima potom delegiraju svu dokumentaciju za prevođenje. Prevodilačke agencije se nekad specijalizuju za samo određeni jezik, a veće i razvijenije agencije imaju čitave timove prevodilaca specijalizovane za skoro sve svetske jezike.Pored prevoda sa srpskog na neki strani jezik, česta je potreba da se sa jednog stranog jezika prevede tekst na drugi strani jezik. Prevodilačke agencije koje su najviše razvile svoje poslovanje u svom timu imaju i sudske tumače koji prevedene tekstove overavaju svojim pečatima i na taj način zvanično potvrđuju verodostojnost prevoda originalnom tekstu.

Više o ovoj temi na www.bgprevodi.rs

Profesija sudskog tumača

Sudski tumač je lice profesionalni prevodilac sa jednog jezika na drugi koji svoje prevode overava pečatom. Tako overeni prevodi važeći su u pravnom prometu jer sadrže overu ovlašćenog sudskog tumača. Da bi neko postao sudski tumač, potrebno je da se ispune uslovi koje zahteva Ministarstvo pravde. Ti uslovi se odnose na odlično poznavanje jezika za koji se postaje sudski tumač, kao i položen odgovarajući ispit. Jedan sudski tumač se može specijalizovati za više jezika. Ovom profesijom se obično bave lica sa završenim filološkim fakultetom, ali to nije izričit uslov koji propisuje Ministarstvo pravde. Rad sudskih tumača se reguliše Pravilnikom o sudskim tumačima.

Sudski tumač je lice ovlašćeno da izvrši npr. prevod sa srpskog na engleski, ili bilo koji drugi jezik i da tako prevedeni tekst overi svojim pečatom, kojim potvrđuje verodostojnost originalu.

Tekstovi koji se prevode sa srpskog na engleski, ili bilo koji drugi jezik obično su sadržani u nekom zvaničnom dokumentu, kao što su npr. presude, izveštaji, poslovna dokumentacija, izvodi, diplome, bankarske garancije i slično. Takođe, važno je napomenuti da sudski tumač ne mora da prevodi svaki tekst, ali tekst sadržan u zvaničnom dokumentu mora, jer se na taj način potvrđuje da je prevod verodostojan originalu.

Više informacija na http://bgprevodi.rs

Sudski tumač i prevodi

Ukoliko postoji potreba da se uradi prevod sa srpskog na engleski, ili bilo koji drugi jezik, a da se pri tom radi o zvaničnom dokumentu, najbolje je da se angažuje ovlašćeni sudski tumač.

Sudski tumači su stručna lica čija je osnovna delatnost prevod sa srpskog na engleski, ili bilo koji drugi jezik. To su lica sa završenim filološkim fakultetom koja su položila odgovarajuće stručne ispite i dobila licencu za rad od strane Ministrstva pravde. Ne moraju svi prevedeni tekstovi biti overeni pečatom sudskog tumača, ali ukoliko se radi o zvaničnim pravnim, finanskijskim dokumentima, poslovnim izveštajima i slično, poslovni običaji ili zakon nalaže da prevod overi ovlašćeni sudski tumač.

Sudski tumač nakon prevoda tekst overava pečatom i na taj način garantuje verodostojnost originalu.

Pored prevoda sa srpskog na engleski, ili bilo koji drugi jezik, delatnost sudskih tumača se odnosi i na funkciju prevodioca u sudskim procesima.Ukoliko u suđenju učestvuje lice kojem srpski jezik nije maternji, ono ima pravo da radi razumevanja toka suđenja, kao i sporazumevanja sa ostalim učesnicima postupka zahteva  da suđenju prisustvuje ovlašćeni sudski tumač za konkretan jezik.

 Više o ovome na  http://www.bgprevodi.rs/

Kako prevesti tekst

Iako većina ljudi nije stručni prevodilac, svi se ponekad sreću sa potrebom da urade neki prevod sa engleskog na srpski, ili drugi jezik. Nekad su u pitanju poslovna dokumenta, nekad instrukcije za upotrebu određenih aparata, uputstvo za pripremu hrane i slične stvari. U svakom slučaju, ukoliko nismo učili engleski u školi, ili na nekom kursu, ovo ume da zadaje velike glavobolje.

Većina ljudi danas manje više razume engleski jezik zbog učestale zastupljenosti na televiziji, ali kada je u pitanju neki prevod sa srpskog na engleski (i obrnuto) i formulacija cele rečenice, tu uglavnom nastaju poteškoće. Koliko god delovalo lako i logično, samouko vladanje stranim jezikom je prilično teško.

Kada je u pitanju prevod sa nemačkog na srpski, stvari su još komplikovanije nego kod prevoda sa engleskog na srpski i obrnuto. Kako nemački jezik nije toliko zastupljen u medijima, prosečan čovek iz Srbije koji nikada nije učio nemački jezik ne bi mogao ni da nasluti o čemu se u tekstu radi.

Ukoliko se često susrećemo sa potrebom za prevodom sa engleskog na srpski ili nemačkog na srpski jezik i obrnuto, a nismo u stanju da sami prevedemo tekst, najbolje je obratiti se stručnom prevodiocu. To su ljudi obrazovani za prevod sa srpskog na nemački,ili bilo kog drugog jezika, tako da ćemo sebe poštedeti muke. Ukoliko postoji potreba za prevođenjem pravnih, finansijskih ili zvaničnih dokumenata sa jednog jezika na drugi, u tom slučaju je najbolje da se angažuje ovlašćeni sudski tumač. Kako su to zvanična dokumenta kojima se obično i dokazuje neko pravo, ili svojstvo ličnosti, to znači i potrebu da prevod bude overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača kojim se potvrđuje verodostojnost originalu.

 Za više informacija  bgprevodi.rs

Image

Sudski tumač

Sudski tumači su veoma cenjeni profesionalci čije usluge su potrebne svakom društvu. Njihove usluge koriste sudovi, ali mogu ih koristiti i pravna i fizička lica. Sudski tumač je u obavezi da prihvati svaki sudski poziv, ali je slobodan u izboru poslova koja će obavljati za pravna i fizička lica.Razlika između prevodioca i sudskog tumača je u tome što sudski tumač poseduje pečat sa svojim imenom kojim overava svoje prevode. Svojim pečatom sudski tumač garantuje istovetnost prevedenog teksta sa originalnim.Ministarstvo pravde, na predlog jednog ili više predsednika viših sudova, najmanje jednom godišnje raspisuje konkurs za postavljanje sudskih tumača. Da bi neko ko se bavi prevođenjem postao i sudski tumač potrebno je da ispuni određene uslove propisane od strane Ministarstva pravde. To je, naravno, izuzetno poznavanje maternjeg jezika, kao i jezika za koji želi da bude sudski tumač. Iako se ovom profesijom obično bave diplomirani filolozi, to ne mora uvek da bude slučaj. Sudski tumači ne moraju imati završen filološki fakultet, ali moraju imati visoko obrazovanje i obimno poznavanje jezika.Kandidati koji nemaju odgovarajuće visoko obrazovanje podležu proveri znanja pred komisijom koju obrazuje ministar.O postavljanju tumača rešenjem odlučuje isključivo ministar, a njihov rad uređuje se Pravilnikom o sudskim tumačima.

Više informacija na http://www.bgprevodi.rs/index.php/sr/sudski-tumac