Kako prevesti tekst

Iako većina ljudi nije stručni prevodilac, svi se ponekad sreću sa potrebom da urade neki prevod sa engleskog na srpski, ili drugi jezik. Nekad su u pitanju poslovna dokumenta, nekad instrukcije za upotrebu određenih aparata, uputstvo za pripremu hrane i slične stvari. U svakom slučaju, ukoliko nismo učili engleski u školi, ili na nekom kursu, ovo ume da zadaje velike glavobolje.

Većina ljudi danas manje više razume engleski jezik zbog učestale zastupljenosti na televiziji, ali kada je u pitanju neki prevod sa srpskog na engleski (i obrnuto) i formulacija cele rečenice, tu uglavnom nastaju poteškoće. Koliko god delovalo lako i logično, samouko vladanje stranim jezikom je prilično teško.

Kada je u pitanju prevod sa nemačkog na srpski, stvari su još komplikovanije nego kod prevoda sa engleskog na srpski i obrnuto. Kako nemački jezik nije toliko zastupljen u medijima, prosečan čovek iz Srbije koji nikada nije učio nemački jezik ne bi mogao ni da nasluti o čemu se u tekstu radi.

Ukoliko se često susrećemo sa potrebom za prevodom sa engleskog na srpski ili nemačkog na srpski jezik i obrnuto, a nismo u stanju da sami prevedemo tekst, najbolje je obratiti se stručnom prevodiocu. To su ljudi obrazovani za prevod sa srpskog na nemački,ili bilo kog drugog jezika, tako da ćemo sebe poštedeti muke. Ukoliko postoji potreba za prevođenjem pravnih, finansijskih ili zvaničnih dokumenata sa jednog jezika na drugi, u tom slučaju je najbolje da se angažuje ovlašćeni sudski tumač. Kako su to zvanična dokumenta kojima se obično i dokazuje neko pravo, ili svojstvo ličnosti, to znači i potrebu da prevod bude overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača kojim se potvrđuje verodostojnost originalu.

 Za više informacija  bgprevodi.rs

Image

Sudski tumač

Sudski tumači su veoma cenjeni profesionalci čije usluge su potrebne svakom društvu. Njihove usluge koriste sudovi, ali mogu ih koristiti i pravna i fizička lica. Sudski tumač je u obavezi da prihvati svaki sudski poziv, ali je slobodan u izboru poslova koja će obavljati za pravna i fizička lica.Razlika između prevodioca i sudskog tumača je u tome što sudski tumač poseduje pečat sa svojim imenom kojim overava svoje prevode. Svojim pečatom sudski tumač garantuje istovetnost prevedenog teksta sa originalnim.Ministarstvo pravde, na predlog jednog ili više predsednika viših sudova, najmanje jednom godišnje raspisuje konkurs za postavljanje sudskih tumača. Da bi neko ko se bavi prevođenjem postao i sudski tumač potrebno je da ispuni određene uslove propisane od strane Ministarstva pravde. To je, naravno, izuzetno poznavanje maternjeg jezika, kao i jezika za koji želi da bude sudski tumač. Iako se ovom profesijom obično bave diplomirani filolozi, to ne mora uvek da bude slučaj. Sudski tumači ne moraju imati završen filološki fakultet, ali moraju imati visoko obrazovanje i obimno poznavanje jezika.Kandidati koji nemaju odgovarajuće visoko obrazovanje podležu proveri znanja pred komisijom koju obrazuje ministar.O postavljanju tumača rešenjem odlučuje isključivo ministar, a njihov rad uređuje se Pravilnikom o sudskim tumačima.

Više informacija na http://www.bgprevodi.rs/index.php/sr/sudski-tumac